2
Dec

Rüyada araba görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [A]

Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire delâlet eder. Bir kimse rüyada arabaya bindiğini görse, uzun ve zahmetli bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.

Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. DEVAMI »

Etiket Güruhu: , , , , ,

2
Dec

Rüyada asıldığını görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [A]

Rüyada asılmak ilim ehli için yöneticiliğe, Halk tabakasından birinin asılması gadre uğrama ya da gizli işlerin açığa çıkmasına, Bekar için evlenmeye, Bir meydanda asılmak, orada yönetici olmaya, Ölünün asılması ahirete faydası olmayacak dünyalığa delaleet eder.

Rüyada asılmak, birçok vech ile tâbir edilir.

İmam Nablusî demiştir ki:
— Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıldığını görmesi, vali olacağına işarettir.

Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı nimetlere delâlet eder. Rüyada bir şehirde idam edildiğini görmek, idam edildiği şehrin şerefi nisbetinde erişeceği reisliğe delâlet eder. Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir.

DEVAMI »

Etiket Güruhu: , , , , ,

2
Dec

Rüyada arazi (arsa) görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [A]

Rüyada arazi görmek, zevce ile tâbir edilir. Bekâr bir adamın rüyada arazi satın aldığını görmesi, evleneceğine işarettir. Arazisinin mahsul ile dolu olduğunu görmek, çocukları ve torunları ile tâbir edilir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
— Rüyada kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar. Araziyi kazıp toprağını yediğini görmek, gaipten mal bulmaya delâlet eder.Rüyada kendisini arzın yuttuğunu, yere geçtiğini görmek, belâ ve musibete, gam ve kedere delâlet eder.

DEVAMI »

Etiket Güruhu: , , , , , , , , ,

6
Dec

Rüyada Sidret’ül Müntehayı görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [S]

SİDRET’ÜL MÜNTEHA (Yaratılanların bittiği sınır)

Sidret’ül Münteha üstünde birçok sabit yapraklar görmek o zaman ve mekânda çok evlat olmasına delalet eder. Yapraklarının cümlesi veya bir kısmı döküldüğünü görmek vefiyatın yani ölümlerin çok olacağına delildir. Üzerinde bir ism-i muayyen (belli bir ismin) yazılı yaprağın sararmış olduğunu görmek o isim sahibinin kariben yani yakında vefatına, sidret’ül müntehayı yapraktan hali görmek (boş görmek) rüya sahibinin hayatının nihayetine, o mahalde taun, veba gibi emrazın vukuuna yani hastalıkların marazların olacağına delalet eder.

Etiket Güruhu: , ,

6
Dec

Rüyada kalem görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [K]

KALEM (Kalem-i Kudret)

Kalem-i Kudretin Levh-i mahfuz üzerine yazdığını görmek, yazdığı şey okunuyor ise hayırdır. Kalem-i Kudreti tam ve sağlam olarak görmek nail-i fevz (yani kargaşa çıkacağına) ve felah olacağına kurtulacağına, kalemi kırık veya çatlak görmek de ümit eylediği ve beklediği şeye vasıl olmamaya ve teşevvüş-i hatıra yani bir takım karışıklıklara bulanıklıklara delalet eder.

Yazı kalemi görmek aşağıdaki şekilde tabir olunur:

Elinde kalem görmek evladı olmak ile, bir vazife ve memuriyet ile sevinmeye delalet eder. Kalem ile yazı yazmak hacetinin reva bulmasına, isteğinin gerçekleşmesine, maişetinin yani geçiminin ve halinin iyi surette devamına delildir. Kalem ile yazdığını ve yazısının görünmediğini gören kimse memur ise azlolur (görevinden alınır), tüccar ise ziyan (zarar) eder, emlak ve akar sahibi ise zarar görür. Elindeki kalemi açan ve    müşkülat çekmeyen (zorlanmayan) kimse umurunda kolaylık görür. Kalemi açmakta zahmet çeken işlerinde güçlüğe uğrar. Kalemi zayi olduğunu, yahut çalındığını veya kırıldığını gören zarara düçar olur, çaresiz kalır. Yazıp okumak bilmeyen adamın kalem ile yazı yazdığını görmesi hayır değildir.

Etiket Güruhu: , , , ,

5
Dec

Rüyada Levh-i Mahfuzu görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [L]

LEVH-İ MAHFUZ (Kader levhası)

Levh-i mahfuzu görmek ilim ve Kur’an ve hikmet olacağına delalet eder.

Levh-i mahfuzu küçük ve hakir görmek şer olacağına ve zahmete delildir. İsmini levh-i mahfuzda yazılı olduğunu görmek ecelinin yakın olduğuna delalet eder. Levh-i mahfuzda yazılı olduğunu gördüğü şey aynen zuhur eder.

Caferi Sadık demiştir ki: Levh-i mahfuzu görmek riyaset yani bulunduğu makamda başkanlık, evlat, hidayet, ilim, nüfuz ile tabir olunur. Levh’i şer’an münker (haram, günah) olmayan halde görmek hayra ve aksi ise şerre delalet eder.

Etiket Güruhu: , , ,

5
Dec

Rüyada Arşı görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [A]

ARŞ (İlahi kudret ve saltanatın tecelli yeri)

Bilinen ulemalarca ve malum olduğu heyetinde arşı görmek herhalde hayra delalet eder. Muabbirin-i kiram (büyük tabirciler) demişlerdir ki arş emr-i kebir (büyük emir), sultan-ı azim, büyük zevat (zatlar) ile tabir olunur. Arş’ı murassa(süslü) ve süslü görenin büyük bir zata musahip olup ondan hayr ve menfaat görmesine ve izzü cah husulüne delalet eder.

Arş’ı elvan-ı gunagun (çeşitli renkler içinde) ile mülevven (kirlendiğini) görmek erbab-ı fazl (fazilet erbabı) ve ilimden büyük zevat ile dost olup onlardan hayr ve hasenata nail olmağa delildir.

Caferi Sadık buyurmuştur ki rüyada arş-ı görmek beş veche üzerine tabir olurun: Riyaset (başkanlık), rıf’at (yükseklik), rütbe, izz ü cah (izzet ve makam).

Etiket Güruhu: , , , ,

5
Dec

Rüyada Allahu Teala Hazretleri’ni görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [A]

Hadis-i şerifte varid olduğu veçhile Cenab-ı Hakkı bila keyf ve keyfiyet görmek maksuduna nailiyete ve yevmi kıyamette rüyet-i Bariye mazhariyete delalet eder.

Ayakta Huzur-ı İlahide durduğunu ve Cenab-ı Perverdigarın kendisine nazar etmekte olduğunu görmek işlerinde selamete ve Rahmeti İlahide olacağına delalet eyler.

Allah u Teala Hazretlerinin kendisine bir perde arkasından tekellüm eylediğini görmek İndallah izzete, mal ve nimetin izdiyadına, dinde kuvvete, emn ve emane delil olup, bilahicap hitaba mazhariyeti görmek dahi dine ait bir mes’elede muateb olmağa delalet eder.

Allah Celle Celalehu Hazretlerinin kendisini kurb-i ilahisine alıp izaz ve ikram buyurduğunu görmek ahrette rahmet-i Hakka mazhariyete velakin dünyada bir iptilaya delildir.

DEVAMI »

Etiket Güruhu: , , ,

4
Dec

Rüyada kürsiyi görmek

   Tabirci: Admin   Kategori Rüya Tabirleri [K]

KÜRSİ (Arşı azamın altındaki makam)

Rüyada kürsiyi görmek nail-i ilim ve kemal olmağa delalet eder. Yani rüyasında Kürsiyi gören kişiye ilim nasip olur ve olgunlaşmaya başlar.

Kürsiyi nur ile parlıyor gören kişinin yeri insanlar arasında büyür ve itibar sahibi olur. Rüya sahibine hayr ve hasenat gelir ve padişah tarafından lutf ve ihsan görür ve malı artar. Kürsiyi zulmet içinde karanlık bir alde görmek zarar ve ziyan husulüne (olacağına) delalet eder ve hayr değildir.

Caferi Sadık’ın beyanına göre Kürsiyi görmek adalet, izzet, velayet (velilikler), i’tila (yükselme), ezdiyad-ı kadr ve tezayüd-ü cah (yani makamının yükselmesi) anlamlarına gelir. Ekser muabbirin, diğer tabircilerin kavline sözlerine göre şeriata muvafık (uygun) surette Kürsiyi görmek herhalde hayra ve şer’an münker yani haram olacak şekilde görmek ise husul-ı şerre yani kötülük doğacağına delalet eder.

Etiket Güruhu: , , , ,